Szanowny Kliencie/Użytkowniku,

dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Informacje ogólne

3. Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych

5. Prawa osób, których dane dotyczą

6. Profilowanie

7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka

8. Postanowienia końcowe

§ 1 Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: hermanfashion.pl, zwanego dalej sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach sklepu internetowego.

2. Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach  regulaminu a rozpoczynające się dużą literą,  zostały  zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Adam Majerowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Majerowski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Odrowążów 75/9 44-100 Gliwice, NIP: 6311309814, REGON: 273311671, telefon kontaktowy: +48 501 705 152 adres poczty elektronicznej: biuro@hermanfashion.pl, zwany dalej Sprzedawcą.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż  nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów sklepu internetowego. Jej celem jest  określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze sklepem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci sklepu internetowego np. w celu rejestracji konta, złożenia zamówienia, skorzystania z formularza kontaktowego, zapisu na newsletter czy innych działań podejmowanych w ramach sklepu internetowego.

§ 2 Informacje ogólne

1. Administrator sklepu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników i Klientów sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że sklep internetowy stosuje  protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

4. Administrator sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów sklepu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.

7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).


§ 3 Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego są:

 1. przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy – w sytuacji, gdy  Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską,
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
 3. podmioty obsługujące system ankiet opiniujących, podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych; podmioty przeprowadzające kampanie marketingowe,
 4. dostawcy usług wspomagających pracę Administratora sklepu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy do wysyłki newsletter, hostingodawcy,
 5. podmioty świadczące usługi księgowe.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych  Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego hermanfashion.pl Administrator powierza następującym podmiotom:

 1. Kei PL Sp. z o.o. , ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, NIP: 6792736374, REGON: 356564787, KRS: 0000732079 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep internetowy – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep internetowy lub w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep internetowy oraz w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową sklepu,
 2. UNDICOM.PL Michał Unold, ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312414097, REGON: 241265708- w celu zarządzania stroną internetową sklepu oraz wysyłki newsletter,
 3. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, KRS 0000334972, REGON 010684960 – w celu dostawy towaru do Klienta,
 4. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 3005234440 – w celu realizowania płatności internetowych Sprzedawcy,
 5. Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000296790, REGON: 240770255 – w celu realizowania płatności internetowych Sprzedawcy,
 6. “JaMiLex” Usługi Rachunkowo-Podatkowe Krzysztof Gawlik siedzibą w Gliwicach przy ul.Tarnogórskiej 12, NIP 9690055152 – w celu rozliczenia płatności i wystawienia faktury za zamówiony towar lub w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej lub w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości lub w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela sklepu internetowego,

5. Administrator informuje, że dane osobowe w celach związanych z realizacją usług marketingowych  przekazywane są do Stanów Zjednoczonych), w  związku z ich przechowywaniem na serwerach. Spowodowane jest to korzystaniem przez Administratora z usług firmy Facebook Inc. – jest to podmiot znajdujący się w państwie trzecim – w Stanach Zjednoczonych, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.


§ 4 Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem ze sklepu internetowego.  Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.

2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w sklepie internetowym aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników sklepu internetowego.

4. W ramach prowadzonego sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 2. świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. przeglądania stron www sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki towarów, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
 3. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,
 4. wykonania umowy sprzedaży lub umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego,
 6. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
 7. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
 8. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
 9. wysyłki Newsletter,
 10. organizacji konkursów i programów lojalnościowych,
 11. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.

5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu dostawy towaru i przekazania kurierowi, adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Usługobiorców lub  Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.


KONTAKT Z KLIENTEM

1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).


REJESTRACJA KONTA

1. Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w sklepie internetowym, będą  gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. fRODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

2. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności sklepu.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są  wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego  (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. fRODO.


NEWSLETTER

1. W ramach funkcjonalności na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu i wysyłki newslettera będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

2. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie newslettera lub informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Klienta/Użytkownika, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku- niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Klienta/Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. W ramach usługi newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.


FORMULARZ KONTAKTOWY

1. W ramach funkcjonalności sklepu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).


FANPAGE

1. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem platformy Facebook swój Fanpage, którego administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upoważniona) do pełnienia tej funkcji. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może dodawać komentarze, posty jako gość, korzystać z funkcji „Lubię to” czy „Udostępnij”.

2. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może zostać przekierowany na stronę sklepu Sprzedawcy i dokonać zakupu.

3. Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage’a, a koniecznych do zarządzania nim oraz w celach statystycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. fRODO.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczeniem komentarzy jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Sprzedawca informuje, iż tworzy niestandardowe grupy odbiorców. Polega to na wgrywaniu adresu e-mail Klientów do narzędzia facebooka w celu wyświetlenia reklamy Klientom lub potencjalnym Klientom na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. W ramach fanpage Klient/Użytkownik może w każdej chwili przestać go obserwować lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Wypisanie się z Grupy lub zaprzestanie obserwacji powoduje, iż nie będą już wyświetlane treści pochodzące od Administratora związane z prowadzonym fanpage.

7. Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, informacje ogólne, które zamieszczone zostały przez Użytkownika/Klienta na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage lub do momentu wycofania zgody.

9. Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na amerykańskim serwerze. Facebook, Inc.  to podmiot mający siedzibę zarówno w państwie trzecim – w Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.


NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Na stronie sklepu internetowego zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, Instagram. Wyświetlając stronę sklepu, na której została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka  Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła stronę sklepu internetowego hermanfashion.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest  akurat u niego  zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym.

2. W sytuacji, gdy Użytkownik sklepu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.


NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

1. Na stronie sklepu internetowego używana jest  wtyczka i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę sklepu internetowego na której  została umieszczona taka wtyczka  przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Administratora Facebooka.

2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła stronę sklepu internetowego hermanfashion.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest  akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

3. W sytuacji, gdy Użytkownik sklepu internetowego użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.
GOOGLE ADS

1. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje stronę sklepu internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony sklepu w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez  Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

2. Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.


§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. RODO nadaje Klientom/ Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ Użytkownik  będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby Administratora.

Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Klient/ Użytkownik w każdym czasie może  zgłosić się do Administratora  w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a  jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

• do uzyskania dostępu do danych osobowych,

• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe),  o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi  na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

 1. Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,
 2. Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,

• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
 2. usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

b) Klient/ Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie sklepu internetowego,

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO

a) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny  dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO

Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie  danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń Klienta/ Użytkownika,

d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich  innemu Administratorowi danych osobowych.

Klient/ Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika  innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Klientowi przysługuje  również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 6 Profilowanie

1. Administrator w ramach prowadzenia sklepu internetowego może korzystać z profilowania do celów związanych z marketingiem bezpośrednim czyli np. przesłania danej Osobie kodu rabatowego lub przyznania rabatu, przypomnienia o niedokończonych zakupach, wyświetlenia konkretnej reklamy w oparciu o Jego wcześniejszą aktywność na stronie sklepu, przesłania propozycji produktu, który może odpowiadać preferencjom lub zainteresowaniom danej Osoby.

2. Mimo stosowania przez Administratora profilowania to jednak ostateczną, swobodną decyzję dotyczącą np. skorzystania z proponowanego rabatu i dokonania zakupu w danym sklepie internetowym podejmuje dana Osoba.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej Osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.


§ 7 Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Sklep internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów sklepu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

b) popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

5. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs  w celu analizy statystyk strony internetowej sklepu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań Osób odwiedzających sklep internetowy, monitorowania zdarzeń na stronie sklepu internetowego Administrator stosuje piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej Osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach strony. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

7. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi sklepu internetowego, w tym  uniemożliwić złożenie zamówienia.

8. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.  

9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach sklepu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.

2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do sklepu internetowego Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie sklepu.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności sklepu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@hermanfashion.pl.